Alsident System A/S - Læs og print salgs- og leveringsbetingelserne for køb hos Alsident System
Priser
Med mindre andet er aftalt, følger levering til priserne fastsat af Alsident System A/S og til en aftalt leveringstermin. Priserne er i danske kroner, ekskl. fragt, emballage og moms. Retten til prisforhøjelser forbeholdes.
 
Tilbud og accept af tilbud
Tilbud, der er givet af Alsident System A/S, er ikke bindende accepteret af Alsident System A/S, før de er enten bekræftet eller udført.

Betalingsterminer
Hvis betalingen ikke erlægges indenfor den betalingstermin, der er angivet på fakturaen, beregnes en rente på 1.25% for hver påbegyndt måned. Hvis kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, specielt hvis kunden ikke indfrier/indløser en check, eller hvis det under andre omstændigheder bliver os bekendt, at kundens kreditværdighed kan drages i tvivl, er vi berettiget til at forlange den samlede restgæld indløst, selv om vi har modtaget en check. Vi er i så fald også berettiget til at forlange forudbetaling og/eller garanti. Varerne forbliver Alsident® System A/S's ejendom indtil betaling er foretaget.

Forsendelse og levering
Leveringsterminen skal så vidt muligt arrangeres efter kundens ønske. Alsident System A/S påtager sig intet ansvar for en overholdelse af leveringsterminen. Levering sker AB FABRIK, Hammel. Alsident System A/S skal, hvis kunden ønsker det, arrangere transport af varerne til et af kunden bestemt leveringssted, men for kundens egen regning og risiko. Der beregnes et gebyr på kr. 100,00.

Returnering af varer
Returnering af varer uden fejl må kun ske efter forudgående aftale. Returnering af varer kan normalt ikke accepteres senere end 3 måneder efter levering. Kunden kan ikke påregne at få krediteret mere end 80% af varebeløbet på den pågældende regning. Endvidere foregår transport af varerne for kundens egen regning og risiko. Returnering af varer, der er produceret specielt efter mål, eller har været i brug, eller er blevet beskadiget, accepteres ikke. Tilbehør såsom beslagdele, sokkelkasser og skærme kan ikke returneres.

Forsinkelser
Kun hvis en aftalt leveringstermin overskrides betydeligt, eller med mindst 4 uger, må kunden annullere ordren, og kun såfremt kunden ikke har modtaget eller har nægtet modtagelse af de forsinkede varer. Kunden er kun berettiget til en skadeserstatning, hvis kunden kan bevise, at forsinkelsen kan føres tilbage til en fejl begået af Alsident System A/S, og som kan betegnes som grov forsømmelse fra vores side.
Ansvar for fejl
Der accepteres kun reklamationer p.g.a. beviselige konstruktions-, produktions- eller materialefejl, eller for tjenesteydelser, der ikke er korrekt udført. Det pålægges kunden at foretage en rimelig grundig undersøgelse af de leverede varer ved modtagelse. Kunden kan kun reklamere fejl og mangel ved varerne, der kan opdages ved en sådan undersøgelse, hvis kunden kan bevise, at Alsident System A/S har fået en skriftlig reklamation højst to dage efter at en såden undersøgelse var mulig. Kunden kan kun forlange erstatning for en fejl, der ikke kunne opdages ved en sådan undersøgelse, hvis Alsident System A/S har fået en skriftlig reklamation indenfor et år. Den eneste erstatning kunden kan forlange er udbedring af fejlen,ny levering, eller efterlevering af de fejlbehæftede varer. Alsident System A/S kan forlange tilbagelevering af reklamationsvarerne før erstatningsvarerne bliver leveret. Alsident System A/S hæfter ikke for tab p.g.a. driftsstop, tab af tid, tab af fortjeneste og indtjening eller for skader, som er opstået ved tredje parts konstruktionsfejl.

Produktansvar
Alsident System A/S hæfter kun for skader, der er opstået p.g.a. solgte varer eller tjenesteydelser, hvis det kan bevises, at disse skader skyldes fejl begået af personer, som Alsident System A/S  er ansvarlig for. Under ingen omstændigheder hæfter Alsident System A/S for mere end kr. 500.000,- ved personskader eller materielskader på bevægelige eller ubevægelige ting. Alsident System A/S hæfter ikke for tab p.g.a. driftsstop, tab af tid, tab af fortjeneste og indtjening eller andre følgeskader. Hvis nogen tredjepart gør erstatningskrav gældende overfor Alsident System A/S eller deres kunde efter denne paragraf, skal den part, der er informeret om kravet straks informere den anden part.

Fritagelse for ansvar
Hvis følgende omstændigheder forhindrer en rettidig levering eller forårsager, at Alsident produktet er behæftet med fejl eller besværliggør leveringen uforholdsmæssigt stærkt: Brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemier, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- og eksportforbud, strejker eller lockout, eller omstændigheder, der er udenfor Alsident System A/S's kontrol, uafhængigt af om det træffer Alsident System A/S eller en underleverandør.

I tilfælde af stridsspørgsmål
Stridsspørgsmål mellem Alsident System A/S og kunde skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.